Nemoci

Moderní léčba dny.

Moderní léčba dny

Přístupy k léčbě dny jsou zvažovány v souladu s moderními doporučeními. Pozornost je věnována i nelékovým metodám prevence a jsou uvedena doporučení pro dietoterapii dny.

Přístupy k léčbě dny byly zvažovány podle moderních doporučení. Pozornost byla věnována i nemedikamentózním metodám prevence, byly předloženy doporučené postupy pro dietní léčbu dny.

Dna je nejčastější příčinou artritidy [1], která je způsobena ukládáním krystalů monosodného urátu (MSU) v kloubech a měkkých tkáních. Pro tvorbu krystalů MUN je nutná přetrvávající hyperurikémie. Se zvýšením sérové ​​hladiny kyseliny močové (UA) jsou tkáně saturovány MUN, což vytváří podmínky pro jeho krystalizaci a tím i projev dny [2]. Prahová hodnota saturace sUA je přibližně 7 mg/dl (420 μmol/l), ačkoli u pacientů s dnou se doporučuje dosáhnout hladiny UA v séru nižší než 6 mg/dl (360 μmol/l), protože tato hladina UA vede k rychlejší redukci krystalických depozit MUN [3–6].

Současný pokrok v pochopení základních mechanismů rozvoje chronické hyperurikémie a dny umožnil přehodnotit řadu principů, na nichž je založena diagnostika a léčba onemocnění. Mezitím, navzdory pokroku v chápání patofyziologie dny a dostupnosti účinné léčby, zůstává dna ve všech zemích špatně kontrolovaným onemocněním [7, 8]. Snad nejčastějším problémem je nízká adherence pacientů ke snižování sérových hladin sUA, což je způsobeno především nedostatečným pochopením účelu terapie dny ze strany lékařů i pacientů. Je vhodné pacientům vysvětlit cíl léčby [9–11], kterým je rozpuštění stávajících depozit krystalů MUN snížením sérových hladin UA pod bod saturace urátů v séru a zmírněním ataků artritidy, pokud k nim dojde. Hladiny sUA v séru by také měly být udržovány pod prahem saturace, aby se zabránilo tvorbě nových krystalů.

Účelem tohoto článku bylo poskytnout praktický přehled existujících přístupů k managementu onemocnění ve čtyřech aspektech: nefarmakologické metody prevence a léčby hyperurikémie; úleva od akutního záchvatu artritidy; terapie snižující uráty zaměřená na prevenci ataků artritidy a tvorby tofů; prevence ataků artritidy při zahájení léčby snižující hladinu urátů.

Léčba dny v souladu se současnými doporučeními je zaměřena na zlepšení výsledků onemocnění. Účinnost léčebných a preventivních intervencí u dny závisí na přísném dodržování léčebného konceptu v nich navrhovaného [4, 12, 13].

Nedrogové metody prevence

Mezi metody nemedikamentózní prevence zaměřené na úpravu faktorů životního stylu spojených s rizikem rozvoje hyperurikémie patří individuální nebo skupinové preventivní poradenství k aktuálním otázkám dietoterapie, regulace hmotnosti při obezitě, dosažení cílových hodnot krevního tlaku a korekce poruch metabolismu sacharidů a lipidů.

Obezita je hlavním rizikovým faktorem dny, zejména u mužů, a proto má kontrola tělesné hmotnosti významný vliv na četnost dnavých záchvatů [14]. Ztráta hmotnosti omezením celkové dietní energie a příjmu sacharidů má příznivý vliv na hladiny urátů v séru u pacientů s dnou [15, 16].

Je třeba poznamenat, že některé základní postoje k dietní terapii dny byly nyní revidovány. Doporučení striktně omezit produkty obsahující puriny ve stravě se tedy týká pouze živočišných derivátů (maso, mořské plody), protože právě toto opatření pomáhá snižovat hladinu kyseliny močové v séru. Rostlinná strava bohatá na puriny přitom nemá na urikémii významný vliv [4, 17]. Bylo prokázáno, že konzumace nízkotučných mléčných výrobků [18, 19], rostlinných olejů a zeleniny je spojena se sníženým rizikem hyperurikémie a dnavých záchvatů [4, 12]. Vitamin C zvyšuje renální vylučování kyseliny močové, lze jej tedy použít jako doplňkové opatření při léčbě dny [20, 21]. Konzumace malého množství suchého vína je považována za bezpečnou z hlediska hladiny UA v séru a rizika rozvoje dny [20, 22]. Zároveň by měla být co nejvíce omezena konzumace piva včetně nealkoholického, silných alkoholických nápojů a také slazených nealkoholických nápojů s vysokým obsahem fruktózy [20, 23–25].

Zajímavé:
Příznaky léčby dermatitidy.

Navzdory skutečnosti, že převážná část klinických studií zahrnuje hodnocení účinnosti dietní terapie z hlediska prevence rizika vzniku dny a nekontrolování frekvence ataků artritidy u lidí s ověřenou diagnózou, doporučení pro úpravu životního stylu by měla být poskytnuta všem pacientů s dnou, včetně těch, kteří jsou léčeni léky.

Úleva od akutního záchvatu dnavé artritidy

Současná doporučení považují nesteroidní antirevmatika (NSAID), kolchicin a glukokortikosteroidy (GC) za protizánětlivou terapii první volby [4, 12, 13]. Relativně nedávný systematický přehled zjistil, že NSAID (včetně selektivních inhibitorů COX-2), GC (perorální a intramuskulární), kolchicin a inhibitor IL-1β (kanakinumab) jsou účinnou léčbou akutních záchvatů [26]. Účelnost personalizovaného výběru léčebného režimu je dána jak individuálními charakteristikami pacienta, tak i heterogenitou samotného dnavého procesu, ke kterému dochází při postižení mnoha orgánů a systémů těla, což významně modifikuje farmakodynamiku léčiv, což vede ke kumulaci nežádoucích účinků.

Terapie NSAID zaujímá vedoucí postavení v léčbě jak akutních záchvatů, tak chronické dnavé artritidy. Předpokládá se, že čím dříve je lék předepsán, tím rychleji lze dosáhnout analgetického účinku. Nesteroidní antirevmatika by měla být užívána v maximálních denních dávkách, které lze snížit, jakmile příznaky odezní. Výběr konkrétního NSAID do značné míry závisí na osobních preferencích. Jak selektivní inhibitory COX-2, tak tradiční NSAID jsou účinné při léčbě akutních záchvatů dnavé artritidy. Nedávný systematický přehled kombinující výsledky šesti randomizovaných klinických studií (851 pacientů) prokázal podobné účinky etorikoxibu (120 mg denně), indomethacinu a diklofenaku u akutní artritidy, přičemž etorikoxib má lepší gastrointestinální snášenlivost [27]. Další selektivní inhibitor COX-2, celekoxib, také prokázal srovnatelný účinek jako indomethacin na středně silnou až silnou bolest u pacientů s akutní dnovou artritidou [28]. Další systematický přehled dospěl k závěru, že NSAID a selektivní inhibitory COX-2 vykazují ekvivalentní přínosy, pokud jde o snížení bolesti, otoku a zlepšení celkové pohody, ale tradiční NSAID mají vyšší míru vysazení z důvodu nežádoucích účinků [29].

Kolchicin, alkaloid získaný z krokusu (Colchicum autumnae), se používá k léčbě akutní dny po mnoho desetiletí. Klinické studie a každodenní rutinní praxe prokazují vysoký výskyt nežádoucích účinků kolchicinu, což lze pravděpodobně vysvětlit používáním vyšších dávek léku v minulých letech, než je v současnosti doporučeno. Přinejmenším velká multicentrická studie pacientů s dnou a zachovanou renální funkcí přesvědčivě prokázala srovnatelnou účinnost dvou léčebných režimů pro akutní dnavou artritidu: nízké dávky (1,8 mg kolchicinu denně: 1,2 mg ihned a 0,6 mg po hodině) a vysoké dávky (4,8 mg kolchicinu denně: 1,2 mg okamžitě a 0,6 mg každou hodinu; 6krát), s významně nižším výskytem gastrointestinálních nežádoucích účinků ve skupině s nízkou dávkou. Navíc účinnost nízkých dávek kolchicinu byla ekvivalentní vysokým dávkám, pokud byl kolchicin v nízkých dávkách předepsán během prvních 12 hodin po nástupu akutní ataky artritidy [30]. Klinická praxe ukazuje, že kolchicin je mnohem méně účinný, pokud je předepsán po 12-24 hodinách od začátku záchvatu. V souladu s tím může pozdější předpis vyžadovat větší dávky léku, což téměř vždy končí rozvojem nežádoucích lékových reakcí.

Zajímavé:
Příčiny třesu rukou u dospělých.

Podle moderních národních doporučení se pro úlevu od akutního záchvatu artritidy považuje za vhodné předepisovat nízké dávky kolchicinu u většiny pacientů (1,5 mg první den (1 mg ihned a dalších 1 mg po 0,5 hodině) a 1 mg od následujícího dne) [13•].

Předepsání GC pro úlevu od akutního záchvatu dny je možné ve formě intraartikulárních (po odstranění synoviální tekutiny), intramuskulárních injekcí nebo perorálně.

Perorální prednisolon v denní dávce 30–35 mg/den vykazuje vysokou účinnost [31, 32] a je doporučován skupinami American College of Rheumatology (ACR) a European League Against Rheumatism (EULAR) jako terapie první volby při léčbě akutního záchvatu dny [12, 33]. V tomto případě je předepsána počáteční dávka prednisolonu 30–35 mg/den na několik (3–6) dní, po které následuje rychlé (do 1 týdne) úplné vysazení.

Intramuskulární podání GC lze použít v případech poškození polyartikulárního kloubu [34]. Intraartikulární injekce steroidů se jeví jako velmi účinné a jsou doporučovány jak ACR, tak EULAR pro mono- nebo polyartikulární kloubní onemocnění, a to i přes nedostatek randomizovaných klinických studií [12, 33].

Je však důležité poznamenat, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení není prednisolon účinnější než NSAID. Srovnání dvou léčebných režimů (prednisolon 35 mg/den a naproxen 1000 mg/den) u pacientů s akutní dnovou artritidou tedy neprokázalo rozdíly v dynamice intenzity bolesti při srovnatelné frekvenci nežádoucích účinků [35]. Navíc GC nejsou o nic bezpečnější než NSAID, protože mohou zhoršit průběh arteriální hypertenze a diabetes mellitus [36]. Ve studii [37] se frekvence nežádoucích účinků i po jednorázové intraartikulární injekci GC (betamethason 7 mg) ukázala jako extrémně vysoká: 73 % pacientů vykazovalo klinicky významné zvýšení systolického krevního tlaku, 23 % měli glykémii nalačno, 13 % mělo na EKG známky ischemie myokardu.

V případě absolutních kontraindikací a/nebo neúčinnosti NSAID, kolchicinu a GC, stejně jako nepřítomnosti současné infekce, lze k úlevě od akutní artritidy použít monoklonální protilátky proti IL-1 (kanakinumab) [12].

Terapie snižující uráty

Terapie snižující uráty, jejímž hlavním cílem je zabránit tvorbě a rozpouštění existujících krystalů MUR, je možná dosažením hladin UA pod bodem přesycení sérovými uráty (

M. I. Shupina 1, kandidát na lékařské vědy
G. I. Nechaeva, doktor lékařských věd, profesor
E. N. Loginová, kandidát na lékařské vědy

Federální státní rozpočtová vzdělávací instituce vysokoškolského vzdělávání Státní lékařská univerzita v Omsku Ministerstva zdravotnictví Ruské federace, Omsk

ruský lékař

Přihlaste se pomocí uID

katalog článků

Dna – chronické onemocnění spojené s poruchou metabolismu kyseliny močové, zvýšením jejího obsahu v krvi a ukládáním krystalů její sodné soli (urátů) ve tkáních, které se klinicky projevuje recidivující akutní artritidou a tvorbou dnavých tofických uzlin .
Podle ICD-10 je kód dny M10.

Epidemiologie. V USA a Evropě trpí 2 % populace a mezi muži ve věku 55-64 let dnou 4-6 %.
U nás je dna zjištěna u 0,1 % populace; Skutečné procento je pravděpodobně vyšší, protože dna je diagnostikována pozdě.
Častěji postihuje muže (5,5:1) nad 40 let, ale vyskytuje se i v mladém věku.
Výskyt dny se celosvětově zvyšuje.

Etiologie. Hladina kyseliny močové v krvi se může zvýšit pod vlivem různých faktorů, vnitřních i vnějších.
Tyto faktory přispívají buď ke zvýšení tvorby endogenních purinů, nebo ke zpomalení jejich vylučování ledvinami. Z tohoto hlediska se rozlišují dva typy hyperurikémie: metabolická a renální.
Metabolický typ je charakterizován zvýšením syntézy endogenních purinů v přítomnosti vysoké cosurie moči a normální clearance kyseliny močové.
Naproti tomu u renálního typu je nízká clearance kyseliny močové a následně zhoršené vylučování kyseliny močové ledvinami. Typy prezentované hyperurikémie mají prvořadý význam při výběru léků proti dnu modifikujících onemocnění používaných při léčbě tohoto onemocnění.
Důvody zvýšené biosyntézy purinů: dědičné faktory (snížená aktivita hypoxanthinguanin fosforibosyltransferázy; vysoká aktivita fosforibosyltransferázy; nedostatek glukóza-6-fosfátu); nozologické formy a klinické syndromy: zvýšený metabolismus nukleotidů (polycythemia vera a sekundární erytrocytóza, akutní a chronická leukémie, lymfom, hemolytická anémie, hemoglobinopatie, lerniózní anémie aj.); nádory; psoriáza a psoriatická artritida; systémový lupus erythematodes, systémová sklerodermie: hyperparatyreóza; obezita; Gaucherova choroba; Infekční mononukleóza; tkáňová hypoxie; léky, dieta a chronická intoxikace: etanol; strava s vysokým obsahem purinů; fruktóza; kyselina nikotinová; cytotoxická léčiva; warfarin; ethylamin 1,3,4 thiadiazol.

Zajímavé:
Příznaky a léčba parodontitidy u dětí.

Důvody pomalejšího vylučování kyseliny močové ledvinami: nozologické formy a klinické syndromy: chronické selhání ledvin; onemocnění ledvin s převážně intersticiálními a tubulárními poruchami (polycystické onemocnění ledvin, analgetická nefropatie, hydronefróza); nefropatie olova; dehydratace; diabetická ketoacidóza; hyperprodukce kyseliny mléčné; preeklamyzie; obezita; hyperparatyreóza; hypotyreóza; sarkoidóza; chronická intoxikace beryliem; léky a chronické intoxikace: thiazidová diuretika; cyklosporin; nízké dávky salicylátů; léky proti tuberkulóze (pyrazin mid); ethanol; Levodopa.

Patogeneze. K dlouhodobé hyperurikémii dochází v důsledku primárních poruch metabolismu purinů. Zvyšuje se sekrece kyseliny močové ledvinami, což může vést k ukládání urátů v tkáních ledvin a výskytu různých patologických procesů. Hyperurikémie vede k ukládání kyseliny močové v jiných tkáních a kloubech. Uráty sodné pronikají do synoviální tekutiny a ukládají se v burzách a šlachových pochvách. Urát sodný proniká přes chrupavku do epifýzy do subchondrálního prostoru a tam se hromadí ve formě konglomerátů. Dochází k atrofii kostí. Artritida je založena na poškození synoviální membrány jehličkovitými krystaly, které do ní pronikají a způsobují zánět.
Kromě toho jsou urátové krystaly v synoviální tekutině vychytávány neutrofily, které je fagocytují.
V důsledku této fagocytózy nakonec dochází k odumírání neutrofilů, k uvolnění lysozomálních enzymů, což spustí celý další řetězec zánětu a poškození synoviální membrány.

Klinický obraz. Nejtypičtějším začátkem je akutní dnavý záchvat. V klasické formě se jedná o lézi prvního metatarzofalangeálního kloubu. Propuknutí akutní artritidy může být vyvoláno pitím alkoholu (zvyšuje se hyperurikémie), traumatem, infekcí nebo stresem.
Zatěžování potravinami obsahujícími velké množství purinů (játra, ledviny, telecí maso, mladé jehněčí) může být důležité.

Záchvat začíná náhle, často v noci, dochází k silné bolesti, někdy tak silné, že se nelze dotknout kloubu; kloub velmi rychle otéká, stává se modrofialovým a jeho funkce je prudce narušena.
Záchvat většinou netrvá dlouho, ale pro pacienta může být velmi silný z hlediska bolesti. Po 2-3 dnech bolest prudce klesá. Ataky se začínají opakovat, do procesu se zapojují další klouby, na rukou se objevují urátová ložiska (tofy), vzniká polyartritida, zahrnující nejen metatarzofalangeální klouby, ale i velké klouby (kolena, lokty, ramena).
Poškození velkého kloubu vyvolá reakci okolních tkání. Obvykle to způsobuje otoky a hyperémii kůže; protože v těchto situacích má pacient vysokou horečku a leukocytózu, vše dohromady připomíná obraz flegmony.
Dna může ovlivnit vnitřní orgány.
Nebezpečná je zejména dnavá nefropatie, která zahrnuje různé procesy (topus v parenchymu ledvin, urátové kameny, intersticiální nefritida, glomeruloskleróza, arterioskleróza s rozvojem nefrosklerózy), které mohou vést k chronickému selhání ledvin.

Diagnostika. Radiologicky jsou za typické považovány „razítkované“ defekty epifýz kostí nebo velké eroze, které ničí kortikální vrstvu kosti, v mnoha případech však chybí.

Laboratorní data. Nejdůležitější je hyleurikemie (nad 0,42 mmol/l u mužů a 0,36 mmol/l u žen).
Při akutním záchvatu se zjišťuje leukocytóza a reakce akutní fáze.

Diagnostická kritéria:
1) zvýšený obsah kyseliny močové (nad 0,42 mmol/l u mužů a 0,36 mmol/l u žen);
2) tophi;
3) krystaly urátu sodného v synoviální tekutině;
4) akutní záchvaty artritidy, které se objevují náhle, s úplnou remisí během 1-2 týdnů.

Zajímavé:
Příznaky a léčba peritonitidy.

Diagnóza dny je stanovena, když jsou splněna dvě kritéria.
Méně běžná jsou diagnostická kritéria pro dnu, navržená American College of Rheumatology v roce 1977, která charakterizují spíše akutní zánětlivou artritidu nebo její opakující se záchvaty než dnu obecně.
Podle těchto kritérií je spolehlivá diagnóza stanovena, pokud je přítomno 6 z 12 příznaků:
– více než jeden záchvat akutní artritidy;
– rozvoj nejakutnějšího zánětlivého procesu během prvního dne;
– monoartritida;
– zarudnutí kůže nad postiženým kloubem;
– bolest nebo otok prvního metatarzofalangeálního kloubu;
– asymetrická léze prvního metatarzofalangeálního kloubu;
– asymetrické poškození tarzálních kloubů;
– přítomnost útvarů připomínajících tofy;
– asymetrický otok v kloubu (radiologický příznak);
– subkortikální cysty bez erozí;
— hyperurikemie;
– sterilní kloubní tekutina.

Tok. Rozlišují se následující možnosti:
1) mírná, kdy se záchvaty artritidy opakují pouze 1-2krát ročně a netýkají se více než dvou kloubů;
2) střední, s frekvencí ataků 3-5krát ročně, s poškozením dvou nebo čtyř kloubů, střední osteoartikulární destrukcí, mnohočetnými velkými tofy a přítomností těžké nefropatie.

Prognóza. Ve většině případů je dna mírná po mnoho let.
V těžších případech (s masivní destrukcí tofů a kloubů, s rozvojem dnavé nefropatie) dochází k invaliditě pacientů během několika let.
Délka života závisí na poškození ledvin a kardiovaskulárního systému.

Léčba. Dietě při dně je přikládán největší význam ve srovnání s jinými revmatickými onemocněními.
Zahrnuje snížení celkového kalorického příjmu potravy, zejména proto, že při dně je obvykle pozorována zvýšená tělesná hmotnost.
Je nutné snížit příjem exogenních purinů a živočišných tuků do těla.
Tuky snižují vylučování kyseliny močové ledvinami.
Měli byste být extrémně opatrní při konzumaci jakýchkoli alkoholických nápojů, včetně piva a červeného vína.

Ze stravy jsou vyloučeny: játra, ledvinky, tučná masa, masové vývary, uzené maso, hrách, fazole, čočka, špenát, květák, šproty, sledi.
Konzumaci masa byste měli omezit na 2-3x týdně a je lepší ho jíst vařené.

Kombinace přísné diety s dlouhodobým užíváním léků proti dně, stejně jako aktivní léčba onemocnění zvyšujících hladinu kyseliny močové v krvi, může výrazně zpomalit rychlost progrese osteochondrální destrukce, zabránit další tvorbě tofy a udržovat funkční stav pohybového aparátu a ledvin.

Při léčbě akutního záchvatu dny má největší účinek kolchicin — lék, který inhibuje migraci leukocytů, brání fagocytóze krystalů urátů a oddaluje degranulaci lysozomů. Lék je kontraindikován během těhotenství, těžkého selhání ledvin a jater.
Nežádoucí účinky poruch trávení (průjem, zvracení).
Předepsané 2 tablety (1 tableta obsahuje 0,0005 g) každé 2 hodiny.
2. a 3. den 2 tablety; 4. den 1 tableta večer; následující dny 1 tableta večer s večeří.
Při chronické dně — 1 tableta večer s večeří.

K úlevě od akutní bolesti se používá ketorol (silné nenarkotické analgetikum) 2 ml (30 mg) intramuskulárně každých 4-6 hodin: butadion (denní dávka až 800 mg, standardní — 300-450 mg); indomethacin (metindol; denní dávka 450 mg); naproxen (denní dávka 750 mg), NSAID nové generace (inhibitory cyklooxygenázy-2: nimesulid (Nise) v tabletách 100 mg 2x denně před jídlem).

V těžkých případech můžete použít GCS, je lepší aplikovat prednisolon do kloubu (100 mg do velkého kloubu, 50 mg do středního kloubu a 25 mg do malého kloubu).

Po odeznění akutního záchvatu léčba pokračuje dlouhou dobu. V dodržování diety je nutné pokračovat.

Léky, které přímo ovlivňují metabolismus kyseliny močové, mají urikodepresivní nebo urikosurický účinek.
Inhibitory syntézy kyseliny močové se používají u metabolického typu dny s těžkou hyperurikémií (více než 0,6 mmol/l), s přítomností tofů, u urátové nefropatie (UCD) a sekundární dny.

Hlavním lékem je alopurinol (milurit). Denní dávka 300-600 mg. K poklesu hladiny kyseliny močové k normálu obvykle dochází během 2-3 týdnů. Dále se užívá udržovací dávka (100-200 mg/den).
Podávání alopurinolu je zatíženo rozvojem nefrotoxické reakce.

Zajímavé:
Ošetření nebulizérem pro děti.

Urikosuriky jsou předepisovány při denním vylučování kyseliny močové nižší než 2,7 mmol (méně než 450 mg), v případě intolerance alopurinolu.
Tyto léky jsou kontraindikovány v případě metabolického typu dny, s malým objemem vyloučené moči a s ledvinovými kameny jakéhokoli typu.
Mezi léky v této skupině patří: probenecid (benemid) tablety 0,5 g; denní dávka 1,5 2g; lék je neslučitelný se salicyláty; sulfinpyrazon (anturan) – denní dávka 400-600 mg; má disagregační účinek (užitečný, když je dna kombinována s aterosklerózou); ketasonové tablety 0,25 g; účinná dávka – 1 g, udržovací dávka – 0,25 g, obvykle 1 tableta denně.

Existuje lék s kombinovaným účinkem (inhibitor syntézy kyseliny močové a urikosurikum) — allomaron: 1 tableta obsahuje 0,1 g alopurinolu a 0,02 g benzbromaronu.
Denní dávka – 1 tableta denně po jídle, zapít malým množstvím tekutiny v těžkých případech lze užívat až 3 tablety denně.
Při nefrolitiáze je nutné udržovat dostatečnou diurézu (do 1,5 l).
Používá se plazmaferéza, hemosorpce, chirurgické metody odstraňování ložisek kyseliny močové v měkkých tkáních a artroplastika.

Fyzioterapie výrazně zlepšuje vaši pohodu.
Nedílnou součástí komplexní terapie dny jsou alkalizující léky a alkalizační roztoky, které mohou snížit riziko rozvoje nefropatie a zejména urolitiázy.

Mezi tyto léky patří Magurlit, Blemaren a Uralit.
Jejich užívání by mělo být pravidelně sledováno pH moči. Kromě těchto prostředků můžete užívat jedlou sodu 2-4 g denně nebo alkalickou minerální vodu.

Prevence. Je důležité identifikovat asymptomatickou hyperurikémii u příbuzných pacientů s dnou a upravit ji dietními opatřeními nebo, je-li vysoká, použít alopurinol k prevenci rozvoje akutního dnavého záchvatu.

Metody a schémata pro účinnou léčbu dny

Kloubní onemocnění postihují v poslední době nejen starší lidi, ale i lidi středního věku, někdy i mladé lidi. Taková onemocnění mají významný dopad na životní styl a celkovou pohodu, protože způsobují bolest, ztuhlost pohybu a nepohodlí. Jedním z nejčastějších onemocnění kloubů je dna. Je možné se s touto nemocí vyrovnat? Pojďme na to přijít.

Vlastnosti léčby dny

Dna neboli dnavá artritida je onemocnění kloubů způsobené ukládáním solí kyseliny močové v nich. Bolestivý stav se může objevit v kloubech loktů, kolen, nohou, rukou a prstů. Nejběžnější formou dny je onemocnění prstů na noze.

Přítomnost kyseliny močové a jejích solí v těle je považována za normální: látky jsou produkty metabolismu. U zdravých lidí jsou tyto sloučeniny vylučovány ledvinami. Pokud je přebytek, začnou se ukládat do kloubů. V důsledku toho dochází k zánětu a bolesti. Bolest začíná náhle, kloub se zanítí, stává se horkým na dotek a postižené místo zčervená. K exacerbacím onemocnění obvykle dochází po velkém pití a přejídání. Po nějakou dobu se nemoc nepociťuje, pak záchvaty začnou znovu.

Kyselina močová je produktem rozkladu purinů — speciálních látek, které jsou nezávisle produkovány v těle a také pocházejí z potravy. Velké množství purinů se nachází v tučném mase a rybách, vedlejších masných produktech, alkoholu (zejména pivu a hroznovém víně), nepřirozených šťávách, sladkých sycených nápojích a kávě. V případě těžké hostiny nebo nadměrného požívání uvedených produktů tělo produkuje obrovské množství kyseliny močové a ledviny si s jejím vyloučením neporadí.

Nejčastěji je dna diagnostikována u mužů ve věku 40–50 let. Pokud jde o ženy, ty se s onemocněním setkávají v období menopauzy a později. Předpokládá se, že je to způsobeno vlivem estrogenu na vylučování (sekreci) kyseliny močové. U mladší generace je výskyt dny vysvětlen porušením syntézy kyseliny močové v těle. Negativní roli hraje i závislost mladých lidí na alkoholických nápojích, zejména pivu.

Zajímavé:
Jak zacházet s kožním onemocněním na hlavě dítěte.

Dna se musí léčit. V opačném případě jsou záchvaty častější, bolesti jsou intenzivnější, jsou postiženy další klouby a začínají patologické procesy v ledvinách a močových cestách. Dny se bohužel úplně zbavit nelze. Existuje však řada komplexních opatření, která mohou výrazně zlepšit stav pacienta a vyhnout se akutním záchvatům.

Zásady a léčebné režimy u dny

Především je třeba poznamenat, že způsoby léčby akutního záchvatu dny a onemocnění v remisi se liší. Během období exacerbace se provádí protizánětlivá terapie. Léky mohou být podávány perorálně, intramuskulárně nebo intraartikulárně — o tom rozhoduje lékař. Výběr léků a jejich dávkování se určuje individuálně v každém konkrétním případě. Nejčastěji během exacerbace pacient vyžaduje hospitalizaci.

Pokud byla dnavá artritida právě diagnostikována nebo je pacient v remisi, pak je léčba zaměřena především na prevenci relapsu exacerbace a eliminaci přidružených příznaků: obezita, zvýšené hladiny lipidů v krvi, nízké hladiny cukru, hypertenze, ateroskleróza. Léčba také zahrnuje prevenci tvorby ledvinových kamenů z kyseliny močové. Terapii lze provádět pod dohledem revmatologa nebo nefrologa doma, v nemocnici nebo ve specializovaném sanatoriu. Účinnost opatření závisí na jejich správné kombinaci: nejlepšího výsledku lze dosáhnout moudrou kombinací farmakologických látek, fyzioterapie, správné výživy a zdravého životního stylu, to znamená, že nejúspěšnější bude komplexní léčba dny.

léčení

Nejúčinnější je užívání léků během exacerbace. Kolchicin je často předepisován během protizánětlivé léčby dnavé artritidy. Lék se užívá perorálně nebo intravenózně, dávkování předepisuje lékař. Kolchicin je zvláště účinný, je-li zahájen, jakmile se objeví první příznaky onemocnění. Významné zlepšení stavu pacientů během prvních 12 hodin po užití tohoto léku je pozorováno v 75% případů. Nežádoucí reakce se však mohou objevit ve formě narušení gastrointestinálního traktu.

Během exacerbace dny jsou také předepisovány další protizánětlivé léky, mezi nimi: indomethacin, fenylbutazon, naproxen, etorikoxib a další.

Kromě toho, pokud existují kontraindikace užívání výše uvedených léků, může být při exacerbaci dnavé artritidy účinné perorální nebo intraartikulární podávání glukokortikoidů, například triamcinolonhexacetonidu.

Další metoda: vnější ošetření. K tomuto účelu se používají krémy a gely, které obsahují nesteroidní protizánětlivé léky. Nejoblíbenější na tomto seznamu jsou diklofenak, ketoprofen a nimesulid.

Během „klidného“ období onemocnění jsou předepsány léky, které normalizují hladinu kyseliny močové v těle. Jedná se o léky na bázi benzbromaronu, allopurinolu, Avisanu a dalších. Před použitím se poraďte s lékařem.

Moderní fyzioterapeutické metody pro léčbu dny

Jako prvek komplexní léčby je fyzioterapie dny velmi účinná: zlepšuje stav chrupavkové tkáně a zabraňuje jejímu rozpadu. Zvažme nejběžnější metody fyzické léčby, které jsou obvykle předepisovány v obdobích mezi útoky.

 • Elektroforéza — postup, při kterém je tělo vystaveno neustálým elektrickým impulsům. To má lokální terapeutický účinek. Elektroforéza také umožňuje zvýšenou penetraci vnějších léků přes kůži. U dny se analgin a novokain používají k úlevě od bolesti a zinek, síra a lithium se používají ke stimulaci chrupavkové tkáně.
 • Bahenní terapie je oblíbenou metodou ke zlepšení stavu pacientů s dnou. Tato procedura je často předepisována při lázeňské léčbě.
 • Tepelné ošetření podporují resorpci usazenin kyseliny močové. Za tímto účelem jsou pacientům podávány aplikace parafínu a ozokeritu.
 • Balneoterapie — jedna z nejpříjemnějších metod fyzioterapie. K dopadu na klouby dochází při koupání. U dny je předepsán cyklus radonových, sirovodíkových nebo chloridových koupelí.
 • Bischofite je přírodní roztok, který obsahuje sodík, vápník, draslík, jód, měď, železo, titan. Obklady s bischofitem mohou zmírnit zánět a zmírnit bolest v oblasti postižené dnou.

Při dně se s úspěchem využívá mimo jiné terapie rázovou vlnou, ultrazvuk a magnetoterapie, cvičební terapie a masáže. Lékař určuje, která metoda bude v každém konkrétním případě nejúčinnější. Většina fyzioterapeutických procedur je obvykle dostupná v průběhu lázeňské léčby. Nejznámější domácí sanatoria této specializace se nacházejí na Krymu (Saki), jižním Rusku (Pyatigorsk, Mineralnye Vody), Altaji (Belokurikha) atd.

Zajímavé:
Runy pro léčbu sinusitidy.

Lidové metody

Tradiční medicína již dlouho vynalezla prostředky, které vám pomohou zbavit se bolesti při dně. Tady jsou některé z nich.

 • Infuzní koupele z heřmánku . Květy rostliny zalijeme vodou, osolíme, přivedeme k varu a 10 minut povaříme. Nechte roztok vyluhovat a udělejte koupel na bolavý kloub.
 • Extrakt z jedle šišky pomáhá „očistit“ klouby. Chcete-li ji připravit, musíte vzít neotevřenou jedlovou šišku a zalít ji sklenicí vroucí vody. Nechte louhovat 7–9 hodin. Vezměte jednu polévkovou lžíci 30 minut před jídlem.
 • Infuze kořenů červeného madderu . Zalijte lžičku kořenů této rostliny sklenicí vroucí vody. Nechte to vařit. Měli byste si dát půl sklenice ráno a večer.
 • Solný obklad . Do hrnce nasypte 0,5 kilogramu jodizované soli, přidejte vodu a vařte, dokud se voda neodpaří. Poté přidejte 200 gramů vazelíny nebo kuřecího tuku a promíchejte. Výslednou kompozici použijte pro kompresi.

Existuje také mnoho dalších lidových metod používaných v boji proti dně. Než se však uchýlíte k tradiční medicíně, měli byste se poradit s lékařem — každý „recept“ má kontraindikace.

Dieta jako metoda účinné léčby dny

Pro zlepšení stavu pacienta trpícího dnou je důležité okamžitě přejít na vhodnou dietu.

Chcete-li to provést, musíte nejprve omezit pacientovu spotřebu potravin obsahujících puriny. Tento seznam zahrnuje vnitřnosti, tučné maso a ryby, bohaté vývary, luštěniny, houby, špenát. Pro pacienta s dnou by se maso mělo vařit dlouho – ve vývaru pak zůstanou nebezpečné látky, puriny. Obecně platí, že příjem bílkovin by měl být omezen, protože podporuje tvorbu kyseliny močové. Kromě toho musíte minimalizovat množství tučných a kořeněných jídel a také vyloučit ze stravy silný čaj, kávu a alkohol. Doporučuje se zvýšit příjem tekutin na 2,5–3 litry, protože to pomáhá odstraňovat soli z těla. Důraz by měl být kladen na čistou pitnou vodu. Příjem kuchyňské soli by měl být omezen na 6–8 gramů denně.

Ujistěte se, že jezte ovoce, bobule a zeleninu každý den. Dále se pacientům s dnou doporučují kaše, tvaroh, zakysaná smetana, jogurty, zeleninové a někdy mléčné polévky, mouka, ale ne pečivo. Vařené maso a ryby by se měly jíst 2-3krát týdně.

Typ výživy doporučovaný pacientům trpícím dnou je odborníky na výživu nazýván „tabulkou č. 6 podle Pevznera“.

Prevence

Pravděpodobnost vzniku dny je poměrně vysoká u těch, kteří zneužívají alkohol, jedí tučná jídla, vedou sedavý životní styl a zanedbávají zdravou výživu. Ohroženi jsou také lidé s nadváhou a vysokým krevním tlakem a také ti, kteří mají v rodině příbuzné trpící dnou.

Preventivní opatření jsou jednoduchá: správná výživa, pohyb, čerstvý vzduch, vyhýbání se alkoholu, kontrola hmotnosti. Jejich dodržováním se můžete vyhnout mnoha problémům.

Dnes tedy bylo vyvinuto mnoho metod pro boj proti dně. Správně zvolená terapie může přinést vysoké výsledky. Ale předepsat jej může pouze odborník.

Tradice návštěv sanatorií se u nás rozvinula během sovětských let. Kdysi se na to zapomnělo, ale dnes je potěšující vidět oživení této formy léčby a rekreace, protože pobyt v takovém ústavu výrazně zlepšuje stav pacientů. Nepřetržité komplexní ošetření na místě šetrném k životnímu prostředí přináší vždy hmatatelné výhody.

Jak léčit dnu

Nemoci kloubů jsou v moderním světě běžným jevem. Vyvolávají bolest, ztuhlost pohybu a ohrožují invaliditu. K podobným onemocněním patří dna, ke které dochází v důsledku porušení metabolismu purinů. S patologií se hladina kyseliny močové zvyšuje a začíná se hromadit v těle. Soli kyseliny močové se ukládají v kloubní dutině a způsobují zánět a bolest. Pak je narušena funkčnost kostních kloubů a mnoha orgánů.

Zajímavé:
Pupínky na tvářích příčiny a léčba u mužů.

Léčba dny by měla být komplexní: korekce výživy, léky, fyzioterapie, lidové léky. Pokud pacient příznaky ignoruje, dochází pak častěji k dnavým záchvatům, k postižení přilehlých kloubů, k narušení funkčnosti ledvin a močových cest. Komplexní opatření pomohou zmírnit stav pacienta a vyhnout se exacerbaci patologie.

Dnavá artritida je onemocnění charakterizované zvýšením koncentrace urátových solí v krvi. Krystaly kyseliny močové se hromadí v orgánových tkáních a kloubech a způsobují zánět. To se může stát, protože příliš mnoho kyseliny močové vstupuje do těla nebo v důsledku problémů s ledvinami.

Lékaři identifikují následující důvody pro rozvoj dnavé artritidy:

 • Hypertenze.
 • Nadměrná konzumace potravin obsahujících mnoho purinů: tučné maso, ryby, červený kaviár atd.
 • Přísné diety.
 • Častá poranění kloubů.
 • Genetické patologie, při kterých je narušeno vylučování kyseliny močové.
 • Dlouhodobé užívání protinádorových nebo diuretických léků, stejně jako Aspirin.
 • Nemoci oběhového systému atd.

Odkaz. Častěji je dna detekována u mužů nad 40 let u žen, pravděpodobnost vzniku onemocnění se zvyšuje během menopauzy;

Dna postihuje klouby nohou a rukou. Ale nejčastěji se urátové soli ukládají v kloubu palce nohy.

První příznaky dny: nepohodlí v oblasti postiženého kostního kloubu, mírné zarudnutí.

V akutní fázi onemocnění jsou pozorovány následující příznaky:

 • Ostrá bodavá bolest.
 • Otok v postižené oblasti, zarudnutí, lesk kůže.
 • Nejčastěji se bolest vyskytuje v noci.
 • Lokální zvýšení teploty.

Takto se projevuje dnavý záchvat. Bolestivý syndrom dosahuje vrcholu po 1–2 hodinách. Záchvat se může opakovat po dobu 7–10 dnů a poté všechny příznaky zmizí až do další epizody.

Více o tom, co je dna, si můžete přečíst v tomto článku.

Zásady léčby

Dnu je potřeba léčit komplexně. Mnoho pacientů se zajímá o otázku, zda je dnavá artritida léčitelná. Bohužel není možné zbavit se patologie navždy, ale je docela možné snížit její závažnost. Existují různé způsoby léčby onemocnění: léky, dieta, fyzioterapie, tradiční medicína. Chcete-li dosáhnout dobrého výsledku, musíte všechny tyto metody kombinovat. Nejprve se však po objevení příznaků onemocnění musíte poradit se svým lékařem, protože léčebný režim je vybrán samostatně pro každého pacienta.

Pokud se po laboratorních a hardwarových testech potvrdí diagnóza, pak musí pacient nasadit dietu. Doporučuje se také přijmout opatření k normalizaci hmotnosti, provádět jednoduchá fyzická cvičení, vzdát se špatných návyků a pít více vody.

Léky pomohou odstranit zánět kloubů, snížit otoky a bolest. Kromě toho léky pomáhají snižovat hladinu kyseliny močové v krevním řečišti.

Medikamentózní terapii doplňuje fyzioterapie a sanato-resortní léčba. Chirurgická intervence se používá k odstranění dnavých uzlin (tofiů) a obnovení struktury chrupavkové výstelky poškozeného kloubu.

Existuje mnoho nových způsobů léčby dny, které pomáhají zastavit záchvaty dny a také prodlužují období remise.

Léky

Dna se léčí léky.

Kolchicin pomůže zastavit zánětlivý proces, snížit bolest a otok. Tento lék se užívá perorálně nebo injekčně do žíly. Dávku léku určuje ošetřující lékař. Lék se doporučuje užívat v časných stádiích onemocnění, kdy nedochází k výraznějším bolestem a otokům. Po užití léku nepříjemné příznaky do 12 hodin ustoupí. Při léčbě kolchicinem však hrozí narušení funkčnosti trávicího systému.

Pokud má pacient akutní záchvat dny, mohou mu být předepsány NSAID. Mezi nejoblíbenější nesteroidní protizánětlivé léky patří Indomethacin, Phenylbutazon, Naproxen, Diclofenac. Při dnavých záchvatech se léky užívají 2–7 dní. Je však třeba mít na paměti, že NSAID mohou vyvolat nebezpečné vedlejší reakce, proto je nutné dodržovat dávkování a délku jejich užívání.

Zajímavé:
Dítě má kašel po soplech, co léčit.

Pokud jsou výše uvedené léky kontraindikovány, mohou být pacientovi předepsány steroidní hormony. Glukokortikosteroidy jsou účinné u mnohočetných lézí kostních kloubů. Triaminolon, methylprednisolon snižují závažnost zánětu a zmírňují bolest. Neměli byste je však užívat dlouhodobě, protože mohou způsobit vážné nežádoucí reakce.

V rámci komplexní terapie se doporučuje používat krém a mast na bázi NSAID. Mezi nejúčinnější patří Diclofenac, Ketoprofen, Nimesulid.

Febucostat je nový lék, který pomáhá snižovat hladinu kyseliny močové a také snižuje pravděpodobnost ledvinových kamenů.

Léky nepomohou vyléčit dnu úplně, ale výrazně zlepší stav pacienta.

Moderní léčebné metody

Mezi nejnovější metody léčby dny lékaři vyzdvihují mimotělní farmakoterapii (EPT). Jedná se o metodu hemokorekce, která umožňuje dodávat léky do místa zánětu. EFT působí cíleně, takže umožňuje vyhnout se negativním účinkům léků na organismus a také snížit dávku léku. Během procedury je krev pacienta nasycena léky, poté inkubována a poté vrácena do těla. Stačí provést 3 až 7 sezení. EFT pomáhá zastavit nebo zmírnit projevy zánětu a dosáhnout stabilní remise.

Terapie „Sniper“ je nová metoda léčby dny, která vám umožňuje ovlivnit zdroj zánětu, nasytit ho léky a obejít krevní oběh. Pomocí speciálního přístroje se léky vstřikují přesně do postiženého kloubu do požadované hloubky. Bolestivý syndrom se snižuje do půl hodiny po zákroku. V tomto případě trvá analgetický účinek déle, než když je lék podáván injekčně.

Existují další moderní metody léčby dnavé artritidy — plazmaferéza a kryoprecipitace. Pomocí speciálních přístrojů se krev čistí od kyseliny močové a toxinů. Vyčištěná plazma se poté vrací pacientovi. Jedná se o nejúčinnější metody pro zmírnění dnavého záchvatu, které umožňují prodloužit remisi na dlouhou dobu.

fyzioterapie

Jak již bylo zmíněno dříve, léčba musí být komplexní, proto se doporučuje lékovou terapii doplnit o fyzikální terapii.

 • Elektroforéza je účinná technika fyzikální terapie, která umožňuje podávání léků přes kůži pomocí elektrických impulzů. Roztoky Analgin a Novocaine pomáhají zmírnit bolest a zinek, síra a lithium stimulují obnovu chrupavkové tkáně.
 • Bahenní léčba – léčba bolavého kloubu léčebným bahnem.
 • Tepelná terapie urychluje resorpci urátů. U dny je indikována aplikace parafínu a ozokeritu.
 • Balneoterapie je léčba dnavé artritidy radonovými, sirovodíkovými a chloridovými koupelemi.
 • Komprimuje se bischofite. Jedná se o minerální roztok na bázi sodíku, vápníku, draslíku, jódu atd.

Kromě toho je při léčbě dny předepsána terapie rázovou vlnou, ultrazvuk, magnetoterapie, fyzikální terapie a masáže. O výběru nejvhodnější techniky rozhoduje lékař.

Lázeňská léčba zpravidla zahrnuje většinu výše popsaných procedur. Pomáhají snižovat závažnost příznaků patologie, zpomalovat její vývoj a předcházet komplikacím.

dietoterapie

Terapeutická výživa pro dnavou artritidu pomůže snížit závažnost nepříjemných příznaků patologie.

Chcete-li snížit závažnost nepříjemných příznaků onemocnění a snížit hladinu kyseliny močové, musíte omezit množství potravin bohatých na puriny:

 • Vedlejší produkty (játra, ledviny atd.).
 • Tučná, smažená jídla, uzená jídla, konzervy.
 • Mastné maso, ryby.
 • Tonické nápoje (káva, kakao, silný čaj), alkohol.
 • Čokoláda.
 • Бобовые.
 • Šťovík, rebarbora, špenát.
 • Solené, nakládané potraviny.

Při dně se maso musí vařit dlouho, aby všechny puriny zůstaly ve vývaru. Polévky se připravují pouze se zeleninovým vývarem, kaše s vodou nebo nízkotučným mlékem.

Odkaz. Pacient by měl vypít 2,5 litru vody denně, aby se tělo rychle očistilo od kyseliny močové. Množství soli by mělo být také sníženo na 6 g denně.

Dieta zahrnuje zahrnutí ovoce, zeleniny, bobulovin, fermentovaného mléka a celozrnných výrobků do jídelníčku. Libové ryby a maso může pacient konzumovat nejvýše 3x týdně v porcích nejvýše 150 g. Doporučuje se také konzumace sóji, která rychle čistí tkáně a klouby od kyseliny močové.

Zajímavé:
Léčba aterosklerózy.

Při dně je povoleno pít ovocné nápoje, uzvary, bylinkové čaje a jíst želé.

Lidové prostředky

Lidé, kteří trpí dnou, se zajímají o to, zda je možné použít lidové léky jako součást komplexní terapie. To je možné pouze v případě, že lékař schválí iniciativu pacienta.

Doma můžete použít následující populární prostředky:

 • Rybí komprese. Kousek rybího filé nakrájejte, přiložte na poškozený kloub, zajistěte přilnavou fólií a izolujte vlněnou látkou. Nechte působit přes noc a ráno smyjte. Kurz trvá 10 dní.
 • Koupel s jódem a sodou. Nalijte 5–6 litrů horké vody do umyvadla, přidejte 5 ml jódu, 3 polévkové lžíce. lžíce sody. Položte nohu do umyvadla a držte, dokud voda nevychladne. Opakujte postup po dobu 10 dnů.
 • Komprese hořčice-med-soda. Smíchejte všechny složky (1:1:1), ošetřete postižené místo, zabalte fólií, izolujte, nechte 7–8 hodin (nejlépe v noci). Kurz trvá 2 týdny.

Reference . Bylinná léčba pomůže snížit zánět a bolest.

 • Bay odvar. Na 4 plechy nalijte 400 ml vody, dejte na oheň, a když se vaří, snižte teplotu a vařte 5 minut. Zakryjte víčkem, nechte 4 hodiny a poté konzumujte 200 ml 2x denně. Přípravek užívejte 7–14 dní.
 • Infuze posloupnosti. Spařte 2 snítky bylinek vroucí vodou, nechte 20 minut a poté použijte.
 • Léčivá tinktura z šeříku. Láhev nebo skleněnou nádobu naplňte květinami a naplňte je 200 ml alkoholu. Zakryjte víčkem, umístěte na tmavé místo, nezapomeňte každý den protřepat. Poté zřeďte 7 ml tinktury ve sklenici vody, pijte dvakrát denně před jídlem.

Alternativní léčba bude účinným doplňkem konzervativní terapie.

chirurgická léčba

Chirurgie se zřídka provádí k léčbě dnavé artritidy.

Chirurgický zákrok je indikován v následujících případech:

 • Degenerativně-dystrofické změny v artikulaci na pozadí chronické dny.
 • Přítomnost dnavých uzlin na nohou nebo pažích. Operace se provádí, protože existuje riziko spontánního otevření tofu, což ohrožuje zánět periartikulárních tkání a výskyt vředů.
 • Destrukce kloubních povrchů, splynutí jejich membrán.
 • Nevratná destrukce chrupavkové výstelky, stejně jako kostního spojení. Poté se poškozený kloub nahradí protézou z moderních materiálů, kostní kloub se zcela znehybní, pokud jej nelze ošetřit, nebo se znovu vytvoří správný tvar kloubních ploch.

Podle kvalifikovaných ortopedů je lepší se zbavit tofu na palci nebo jiném kloubu, pokud hrozí poškození periartikulárních tkání, kůže a kostních struktur. Doporučují odstranit dnavé uzliny, které vypadají nevzhledně, způsobují bolest, narušují funkci vazů a stlačují nervová zakončení.

Preventivní opatření

Prevence dny spočívá v dodržování těchto doporučení:

 • Snižte množství potravin obsahujících vysoké množství purinů ve vaší stravě. Jezte více zeleniny, ovoce, bobulovin, pijte vodu.
 • Veďte aktivní životní styl: provádějte ranní cvičení, jízdu na kole, více chůze atd.
 • Omezte konzumaci alkoholu a tonických nápojů.
 • Kontrolní hmotnost.

Při dodržení těchto pravidel se člověk bude moci vyhnout nástupu onemocnění nebo zpomalit jeho vývoj a snížit závažnost příznaků dny.

Nejdůležitější

Jak vidíte, vyléčit dnu je zcela nemožné, ale to neznamená, že je třeba nechat vše náhodě. Naopak, kompetentní komplexní léčba pomůže zpomalit vývoj patologie a vyhnout se vážným komplikacím, které ohrožují nejen zdraví, ale i život pacienta. Když se objeví první příznaky dnavé artritidy, měli byste se poradit s lékařem, který sestaví léčebný režim. Komplexní terapie zpravidla zahrnuje dietu, léky, fyzioterapeutické postupy a použití účinných lidových léků. Pokud je to možné, měl by pacient vyzkoušet moderní metody léčby dny, jako je EFT, „sniper“ terapie a plazmaferéza. V pokročilých případech lékaři předepisují operaci. Během léčby je důležité dodržovat doporučení lékaře, abyste se vyhnuli závažným komplikacím.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»